Wolsung Battle Report: First Blood [ENG/PL]

Wolsung Battle Report: First Blood [ENG/PL]

Welcome to our first Wolsung Battle Report. Today we’re going to look into a Clash between Inventors and Ash & Oak Club.

Witajcie w pierwszym naszym raporcie z gry w Wolsunga. Dziś przyjrzymy się potyczce między Wynalazcami a Klubem Jesionu i Dębu.

Inventors

THE CLUBS / KLUBY

Pan i Władca (polish for Lord and Commander) played Inventors. His band included:
Pan i Władca grał Wynalazcami. W skład jego drużyny weszli:

  • Thorvald Nielsgaard
  • Alice Tinkerly
  • 2 x Laboratory Golem
  • Lab Assistant

My Ash & Oak Club consisted of:
Mój Klub Jesionu i Dębu składał się z:

  • Mary Fearless
  • Sir Lance Oakroot
  • Ogre Bruiser
  • Butler
Ash & Oak Club

 

Mission Briefing / Opis Misji

Deployment Zones: Opposite sides of the table, 10 inches from the edge.
Objectives: kill whatever you can and have fun!

Strefy rozstawienia: Przeciwne strony stołu, 10 cali od krawędzi
Cele: zabić co się da i dobrze się bawić!

DEPLOYMENT / ROZSTAWIENIE

It was an itroductory game, so we skip the bid for initiative. Instead I was chosen the first player to deploy and start the game. I set up my models close to each other a little left from the center of the south deployment zone. Then Pan i Władca deployed his club in two groups. Alice with one golem started in the center, and the rest of Inventors held the flank.

Ponieważ była to gra szkoleniowa, pominęliśmy licytowanie inicjatywy. Zamiaste tego wybraliśmy, że ja zacznę. Ustawiłem swoje modele blisko siebie, trochę na lewo od środka południowej strefy wystawienia. Następnie Pan i Władca rozstawił swój klub w dwóch grupach. Alice razem z golem zaczęli na środku, a reszta Wynalazców obstawiła flankę.

FIRST ROUND / RUNDA PIERWSZA

I started with Mary, who gracefully jumped on the roof of a hangar. Thanks to Butler’s helping hand, she could use a card of any suit to make heroic move, which she did. Then she shoot her pistol and despite long distance almost killed lab asistant!

Zacząłem od Mary, która zgrabnie wskoczyła na dach hangaru. Dzięki zasadzie lokaja helping hand, mogła użyć karty dowolnego koloru do wykonania bohaterskiego ruchu, co uczyniła. Następnie oddała strzał z pistoletu i mimo znacznej odległości niemal zabiła Asystenta!

Ladies first as they say, so the next model activated was no one else than Alice Tinkerly. She did, what she does best – she tinkered. Alice used overcharge on a golem standing nearby, and with a firm command send him towards the fearless gunslinger.

Jak to się mawia, panie przodem, więc kolejnym aktywowanym modelem był nie kto inny ale Alice Tinkerly. Zajęła się tym, co robi najlepiej – majsterkowaniem. Alice użyła zasady overcharge na stojącym nieopodal golemie i zaklęciem command wysłała go w kierunku nieustraszonej pani rewolwerowiec.

Ogre Bruiser moved forward. Thorvald attacked him with a technomagical lightning dealing impressive amount of 6 damage, and then he cast a Shimmer Field to protect his allies.

Ogr ruszył naprzód. Thorvald zaatakował go technomagiczną błyskawicą, zadając imponujące sześć obrażeń, po czym wyczarował pole ochronne (Shimmer Field) by osłonić sojuszników.

Boosted golem climb up the ladder and charged Mary but did her no harm. Lance, Butler and other golem advanced forward. Lab asistant started throwing flasks into Bruiser. He hit the ogre but unfortunately all the mixture did was making a lot of smoke.

Podkręcony golem wspiął się po drabinie i zaszarżował na Mary. ale nawet jej nie drasnął. Lance, lokaj i drugi golem ruszyli naprzód. Asystent zaczął rzucać fiolkami w ogra. Trafił go jedną, ale jedynym efektem mikstury było mnóstwo dymu.

SECOND ROUND / RUNDA DRUGA

Pan i Wladca stole the initiative for the second round. Trying to protect Thorvald, Laboratory Golem charged the famous fencer, lord Oakroot. The nimble elf parried with ease, but his gentle hands unblemished by work could never penetrate thick golem’s armour. And that’s why he brought an ogre! Bruiser’s charge was devastating. He tore mechanical servant apart and feeling encouraged he charged again. This time his target was Thorvald. The scientist, however, proved to be a worthy combatant, and not only survived the attack, but even dealt another 9 damage to opponent!

Pan i Władca przejął inicjatywę w drugiej turze. By ochronić Thorvalda, Golem Laboratoryjny zaatakował słynnego szermierza, lorda Oakroota. Zwinny elf parował bez trudu. ale jego delikatnr, nieskażone pracą dłonie nie byłyby w stanie przebić ciężkiego pancerza. Dlatego właśnie przyprowadził ze sobą Ogra! Szarża ochroniarza była miażdżąca. Rozerwał maszynę na kawałki i zachęcony sukcesem zaszarżował ponownie. Tym razem celem był Thorvald. Jednak naukowiec okazał się godnym przeciwnikiem i nie tylko przetrwał atak, ale nawet zadał kolejne 9 obrażeń przeciwnikowi!

Next model to activate was Lab Assistant. The random mixture he threw right into Lance’s face turned out to contain Nitroglicerine! Lucky for elf, his loyal Butler intercepted projectile with a glorious leap. The Explosion left both servant and his master lying on the ground within a cloud of smoke. After that assistant charge the ogre, trying to finish him of. What happened was quite opposite. The brute slayed puny human with a single sweep.

Następnym aktywowanym modelem był Asystent. Przypadkowa mikstura, którą cisnął prosto w twarz Lance’a, okazała się Nitrogliceryną! Na szczęście dla elfa, jego lojalny lokaj przechwycił pocisk niesamowitym skokiem. Wybuch pozostawił sługę i jego pana leżących na ziemi w chmurze dymu. Potem Asystent zaszarżował Ogra w nadziei, że uda mu się go wykończyć. Wydarzyło się jednak coś zupełnie przeciwnego. Brutal powalił człowieczka jednym ciosem.

Alice boosted her golem and charged Mary, but nothing happened. Mary tried unsucessfuly to escape the combat. Twice. Then she was attacked by the golem, also twice, also unsuccesfully.

Alice podkręciła golema i zaszarżowała Mary, ale nic się nie wydarzyło. Mary dwukrotnie próbowała uciec z walki, ale bezskutecznie. Następnie została zaatakowana przez golema, również dwukrotnie, również bezskutecznie.

Lance stood up and with angry although beauty face charged Thorvald. The scientist was wounded badly, but he managed to stay alive. Butler tried to shoot Alice but the bullet hit a golem and merely scratched its armor.

Lance podniósł się z kolan i z wściekłą choć piękną miną zaszarżował na Thorvalda. Naukowiec został poważnie ranny, lecz udało mu się przeżyć. Lokaj próbował strzelania do Alice, ale kula trafiła golema i ledwie drasnęła jego pancerz.

ROUND THREE / RUNDA TRZECIA

The initiative went back to Ash & Oak thanks to sir Oakroot’s top hat. The elf landed final blow on Thorvald.

Inicjatywa powróciła do Jesionu i Dębu dzięki cylindrowi sir Oakroota. Elf zadał Thorvaldowi ostateczny cios.

Mary died quickly, after Golem stabbed her with a screwdriver. Alice jumped off the roof and killed poor Butler. Old man will never make a tea again.

Mary zgnięła szybko, kiedy golem dźgnął ją suboktrętem. Alice zeskoczyła z dachu i zabiła poczciwego lokaja. Staruszek nigdy już nie zaparzy herbaty.

With the last action of the game Ogre Bruiser charged Alice and took her down with a single blow! It was really violent day!

W ostatnjej akcji Ogr zaszarżował na Alice i położył ją jednym ciosem! To był naprawdę brutalny dzień!

CONCLUSION / WNIOSKI

Considering the amount of fun we had, I think both me and Pan i Władca won. The game was really dynamic, we laughed a lot, and we’re totally going to play a real scenario soon. See you then!

Biorąc pod uwagę, jaki mieliśmy ubaw, sądzę że obaj z Panem i Władcą wygraliśmy. Gra była naprawdę dynamiczna, dużo się śmialiśmy i z pewnośćią niedługo zagramy jakiś prawdziwy scenariusz. Do zobaczenia wtedy!