Wolsung Battle Report: Ruins of Fiercebatten Castle [ENG/PL]

Wolsung Battle Report: Ruins of Fiercebatten Castle [ENG/PL]

Welcome to another Wolsung Batrep! Prepare for a little Assasination Scenario!

Witajcie w kolejny Wolsungowym raporcie! Przygotujcie się na Scenariusz Zabójstwa!

THE CLUBS / KLUBY

My Inventors:
Moi Wynalazcy:

 • Thorvald Nielsgaard
 • Egir Eldstrom
 • 2 x Laboratory Golem

Marta’s Ash & Oak Club:
Klub Jesionu i Dębu Marty:

 • Mary Fearless
 • Sir Zachary Fiercebatten
 • Ogre Bruiser
 • Butler
 • Abinav Singh

Assassination! In broad daylight:

Victory Conditions:

 • Each Player openly picks one of his Hero Models. This Model is worth 2 Victory Points to the enemy. All other Heroes are worth 1 Victory Point each.
 • At the end of the game, the Player earns Victory Points for every enemy Hero Model killed.

Start of the game: Bid for the First Player as normal.

Deployment zones: Decided by the First Player.

Game length: The game lasts 3 turns.

Winning: A Player who has the most Victory Points at the end of the 3rd turn is the winner.

Zabójstwo! W świetle dnia

Cel gry:

 • Każdy gracz otwarcie wybiera Model Bohatera ze swojego Klubu, który jest wart 2 Punkty Zwycięstwa. Pozostałe Modele Bohaterów są warte 1 Punkt Zwycięstwa.
 • Kończąc grę, każdy Gracz otrzymuje Punkty Zwycięstwa za każdego zabitego Bohatera przeciwnika.

Początek Gry: Licytacja Pierwszego Gracza zgodnie z normalnymi zasadami.

Strefy Wystawienia: Wybierane, rozpoczynając od Pierwszego Gracza, zgodnie z normalnymi zasadami.

Długość Gry: Gra trwa 3 tury.

Wygrana: Wygrywa Gracz, który zdobył najwięcej Punktów Zwycięstwa na koniec 3 tury

DEPLOYMENT / ROZSTAWIENIE

I won the bid for initiative and decided to deploy 6 inches from the table edge. I split my team into two groups consisted of a scientist and a golem. Marta set her whole club in one place, planing to focus fire on Egir, who was worth 2VP. My most valuable target was Mary.

Wygrałem inicjatywę i postanowiłem wystawić się 6 cali do krawędzi. Podzieliłem drużynę na dwie grupy składające się z naukowca i golema. Marta ustawiła cały klub w jednym miejscu, planując skupić ogień na Egirze, który był wart 2VP. Najistotniejszym dla mnie celem była natomiast Mary.

FIRST ROUND / RUNDA PIERWSZA

The clash started with Thorvald. Scientist moved forward and cast Arcantric Field. The old man, Zachary ordered his butler to push his wheelchair. Then he shoot at Thorvald, but seeing that his shot did a little harm to the shileld, old gentleman moved slowly into cover. Lab Golem followed his master, Thorvald.

Potyczkę rozpoczął Thorvald. Naukowiec ruszył naprzód i wyczarował Pole odbijającego Astralu. Staruszek Zachary rozkazał lokajowi pochnąć swój wózek inwalidzki. Następnie strzelił do Thorvalda, ale widząc, że strzał nie wyrządził wiele szkód magicznej tarczy, staruszedk ruszył powoli w stronę osłony. Golem Laboratoryjny podążył za swoim panem, Thorvaldem.

An Ogre Bruiser was sent to lure out Egir. I delayed my activation, so Mary moved to the corner and with a series of pistol shots almost turned off Thorvald’s magical shield (first she took some advise from a veteran sitting nearby in a wheelchair).

Ogr ochroniarz został posłany, aby wywabić Egira. Opóźniłem swoją aktywację, więc Mary podeszła do rogu i serią strzałów z pistoletu niemal wyłączyła magiczną tarczę Thorvalda (najpierw otrzymała kilka porad od weterana siedzącego nieopodal na wózku inwalidzkim).

Second Golem moved forward. Butler came from behind a wall to see what’s happening. Then I had to activate Egir. Troll ran in Ogre’s direction, and during the way he threw a flask of mercury fumes at himself to gain a fury token. Scientist took attention of Abinav Singh, who took two shots at Egir, scoring one hit.

Drugi Golem ruszył naprzód. Lokaj wyłonił się zza ściany, żeby sprawdzić, co się dzieje. Następnie musiałem aktywować Egira. Troll pobiegł w stronę Ogra, po drodze rzucając w siebie fiolką oparów rtęci, by zyskać znacznik furii. Naukowiec przykuł uwagę Abinav Singha, który oddał dwa strzały w Egira, w tym jeden celny.

ROUND TWO / RUNDA DRUGA

Enraged troll is a serious trouble, even for an Ogre. Attcaked by Egir, Bruiser took some damage, but stood firm. Worried about his co-worker Butler charged, but only to be hit by a troll’s claw.

Rozwścieczony troll to poważny kłopot, nawet dla ogra. Zaatakowany przez Egira Ochroniarz został zranionty, ale nie oddał pola. Zmartwiony o swojego współpracownika Lokaj zaszarżował, ale tylko po to, aby oberwać łapą trolla.

Thorvald also tried some aggression. He moved closer to the Singh and shoot him with a Lightning spell. The Orc was lucky to survive. As for a world-class scientist, Thorvald made a really stupid mistake, not keeping distance from such famous gunslinger as Mary Fearless. When the bullets started raining, he duck down, seeking cover, but his shield was quickly gone and he took some wounds.

Thorvald również próbował nieco agresji. Zbliżył się do Singha i wystrzelił w niego magiczną Błyskawicę. Ork miał szczęście przetrwać. Jak na światowej klasy naukowca Thorvald popełnił naprawdę głupi błąd nie zachowując dystansu od tak sławnego rewolwerowca jak Mary Fearless. Kiedy kule zaczęły fruwać, padł na ziemię, szukając osłony, lecz jego tarcza szybko się wyłączyła i został zraniony.

Egir’s golem joined the brawl by charging Butler. Robot’s attacks had no effect, but the fighters were split. Ogre tried to take care of Eldstrom alone, but instead he took a beating.

Golem Egira dołączył do bójki, szarżując lokaja. Ataki robota nie przyniosły efektu, ale walczący zostali rozdzieleni. Ogr próbował w pojedynkę pokonać Eldstroma, ale tylko sam oberwał.

Another golem joined his master. Abinav Singh tried to finish off Thorvald, but scientist refused to die. Lord „Wheelchair” climbed up the wall! (Actually wall was too high, but we found the situation funny enough to allow a little cheat.)  He shot at Thorvald, but his small calibre gun couldn’t do anything beyond a scratch.

Inny golem dogonił swego pana. Abinav Singh próbował wykończyć Thjorvalda, ale naukowiec nie dał się zabić. Lord „Wózek” wspiął się na ścianę! (Właściwie była trochę zbyt wysoka, ale uznaliśmy sytuację za wystarczająco zabawną, by pozwolić na małe oszustwo.) Strzelił do Thorvalda, ale broń małego kalibru spowodowała zaledwie draśnięcie.

THIRD ROUND / RUNDA TRZECIA

After drawing the card I had two ace in my hand, but no red cards at all! Not only had I no protection against shooting, but also no way to use Heroic Recovery! I started with Egir, who needed two more fight action to finally kill the Ogre. Next I stole the initiative with an ace of spades (classic!). Thorvald stood up and with second action, he ran away to hide behind the wall. It was only logical!

Po dobraniu kart miałem na ręce dwa asy, ale żadnych czerwonych kart! Nie tylko nie miałem ochrony przed strzelaniem, ale też możliwości użycia Heroicznego Powrotu! Zacząłem od Egira, który potrzebował dwóch kolejnych akcji Walki, by wykończyć Ogra. Następnie przejąłem inicjatywę asem pik (klasycznie!). Thorvald wstał iw drugiej akcji odbiegł, chowając się za ścianą. To było jedyne logiczne rozwiązanie!

Out of combat Egir became an easy target for Mary. She draw her col navy once again and shot the troll multiple times, but by some miracle he survived! Not for long though, because Singh’s lucky shot finished the job later that turn. With the death of Egir, Ash & Oak won the game!

Poza zwarciem Egir stał się łatwym celem dla Mary. Jeszcze raz dobyła swego colta navy i kilkakrtonie wystrzeliła do trolla, ale w jakiś cudowny sposób przeżył! Nie na długo jednak, ponieważ szczęśliwy strzał Singha dokończył dzieła później w tej turze. Wraz ze zgonem Egira, Jesion i Dąb zwyciężył!

RESULTS / WYNIK

Marta        2 : 0        Idio

Thanks for reading and see you soon!

Dzięki za doczytanie do końca i do zobaczenia!